Skip to main content

Algemene voorwaarden (terms and conditions)

Algemene voorwaarden (terms and conditions) voor diensten van Da Goose Music BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88371611 en gevestigd aan de Reeweg nummer 40, 3342 AB te Hendrik-Ido-Ambacht.

1 BEGRIPSBEPALINGEN
1.1 Algemene voorwaarden: de onderhavige voorwaarden;
1.2 Dienst: het totaal van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en te leveren diensten en producten. Onder andere bestaande uit (de intellectuele eigendom van) het masteren en bewerken van audio en sound engineering diensten en producten, aanvullende instrumenten, kennisopleidingen, coaching en begeleiding, technische support en reparatiediensten;
1.3 Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon, die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten, ook wel klant genoemd;
1.4 Opdrachtnemer: Da Goose Music BV.
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst zoals tot stand gekomen door aanbod en aanvaarding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarvan deze algemene voorwaarden onderdeel uitmaken;
1.6 Partij(en): Opdrachtgever en opdrachtnemer, gezamenlijk of apart;
1.7 Schriftelijk: onder schriftelijk vallen naast beschreven en ondertekend papier ook email of faxberichten voor zover de afkomst en de integriteit van deze berichten voldoende vaststaat en kan worden vastgesteld dat de andere partij deze elektronisch communicatie heeft ontvangen;
1.8: Website: www.dagoosemastering.nl, dagoosemusic.nl en alle andere websites die Da Goose Music BV in gebruik heeft.

2 TOEPASSELIJKHEID EN INTERPRETATIE
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst;
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, indien opdrachtgever de gelding ervan in eerdere overeenkomsten met opdrachtnemer heeft aanvaard;
2.3 Afwijkingen en aanvullingen van de algemene voorwaarden en/of overeenkomst en/of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van of niet voorkomen in de algemene voorwaarden van opdrachtnemer, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen;
2.4 Bij eventuele tegenstrijdigheid of interpretatieverschillen tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde: a: aanvullende schriftelijke afspraken, b: de schriftelijke overeenkomst, c: deze algemene voorwaarden;
2.5 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 AANBOD EN AANVAARDING
3.1 Een aanbod van opdrachtnemer is vrijblijvend, tenzij bij het aanbod uitdrukkelijk een termijn van aanvaarding is genoemd;
3.2 Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven;
3.3 Indien opdrachtgever het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst en aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden;
3.4 Een samengesteld aanbod voor het leveren van diensten aan opdrachtgever verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht, tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
3.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren;
3.6 Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan.

4 BEEINDIGING OVEREENKOMST
4.1 Met opdrachtgever kunnen overeenkomsten worden gesloten voor de duur van één of meerdere specifieke diensten of voor een langere in de overeenkomst gespecificeerde termijn (duurovereenkomst);
4.2 Wanneer het gaat om een overeenkomst voor de duur van één of meerdere specifieke diensten (projecten), wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de dienst (project), tot aan de afronding van de dienst (project). Onder afronding van de dienst (project) kan worden verstaan: a) de door opdrachtnemer voltooide dienst (project); b) de door opdrachtgever uitgebrachte kennisgeving, dat opdrachtgever de dienst (project) niet verder wil afmaken; c) de aan opdrachtgever uitgebrachte kennisgeving, dat de dienst (project) niet zal worden afgemaakt, waarna binnen 8 werkdagen geen reactie van opdrachtgever is ontvangen;
4.3 Wanneer het gaat om een overeenkomst in de zin van een duurovereenkomst, zoals omschreven in lid 1, eindigt deze door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand;
4.4 Wanneer het gaat om een overeenkomst voor de duur van één of meerdere specifieke diensten (projecten), zoals omschreven in lid 2, kan de opdrachtgever handelend in uitvoering van een beroep of bedrijf enkel opzeggen wegens gewichtige redenen;
4.5 In elk geval van opzegging zal opdrachtgever de voor de gehele dienst geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor opdrachtnemer uit de opzegging voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door opdrachtnemer te maken kosten, wordt de door de opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die opdrachtnemer over de gehele dienst zou hebben gemaakt;
4.6 Een overeenkomst kan direct opgezegd worden door opdrachtnemer indien opdrachtgever failliet is verklaard dan wel surseance van betaling is verleend zonder inachtneming van een opzegtermijn;
4.7 Voor reeds verzorgde diensten door opdrachtnemer vóór het einde van de overeenkomst blijven de bedragen onverminderd verschuldigd en worden op het moment van beëindiging direct opeisbaar;
4.8 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de overeenkomst, onverminderd van kracht en zijn van toepassing op opdrachtgever en diens rechtsopvolgers;
4.9 Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

5 VERGOEDING EN BETALING
5.1 Opdrachtgever betaalt opdrachtnemer de vergoeding voor de dienst zoals vermeld in de overeenkomst. Tenzij anders is overeengekomen, dient opdrachtgever alle betalingen aan opdrachtnemer te voldoen door middel van overboeking van het verschuldigde bedrag (inclusief BTW) op de door opdracht- nemer aangewezen bankrekeningen. Opdrachtnemer is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering en na ontvangst van een factuur kent opdrachtgever een betalingstermijn van 14 dagen, ingaand op de dag na verzenden van de factuur;
5.2 Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld;
5.3 Opdrachtnemer zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever. Opdrachtgever stemt in met (elektronische) facturatie;
5.4 Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, zullen de nadere termijnen in de overeenkomst worden vastgelegd. Voor elke verschuldigde betaling ontvangt de opdrachtgever een aparte factuur;
5.5 Voor elke factuur van opdrachtnemer geldt een betalingstermijn van 30 (dertig) dagen;
5.6 Na het ongebruikt verstrijken van de betalingstermijn van dertig (30) kalender dagen die op de facturen is vermeld, is -de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de wettelijke (handels)rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119a BW -de opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119 BW. Daarnaast is opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, gemoeid met het verkrijgen van voldoening van het verschuldigde op de opdrachtgever te verhalen;
5.7 Het is opdrachtnemer toegestaan opdrachtgever bij vooruitbetaling te factureren;
5.8 Indien een vergoeding is gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft opdrachtnemer het recht de vergoeding hierop aan te passen, ook nadat de overeenkomst reeds tot stand is gekomen. Opdrachtgever, niet handelend in uitvoering van een beroep of bedrijf, heeft na deze aanpassing het recht om de overeenkomst op te zeggen;
5.9 Wanneer blijkt dat tijdens de uitvoering van de dienst de oorspronkelijk overeen- gekomen dan wel de te verwachten hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het aangaan van de dienst, en dit niet aan opdracht- nemer toerekenbaar is, mag van opdrachtnemer in redelijkheid niet worden verwacht, de deze de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs of honorarium. In dat geval zal opdracht- nemer zijn prijs of honorarium naar boven mogen bijstellen;
5.10 Opdrachtgever handelend in de uitvoering van een beroep of bedrijf, is niet bevoegd op de prijs enig bedrag wegens een door opdrachtgever gestelde tegenvordering op opdrachtnemer in mindering te brengen, tenzij anders wordt overeengekomen;
5.11 Opdrachtnemer is steeds gerechtigd, te verlangen dat opdrachtgever voldoende zekerheden verstrekt dat opdrachtgever diens betalingsverplichtingen kan en zal nakomen. Zekerheid kan door middel van, maar niet uitsluitend, het vestigen van een pandrecht ten gunste van opdrachtnemer.

6 UITVOERING EN EVENTUELE WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
6.1 Opdrachtnemer zal na totstandkoming van de overeenkomst de dienst uitvoeren met ingang van de in de overeenkomst genoemde ingangsdatum, mits aan de betalingsverplichtingen is voldaan. Zolang niet aan de betalingsverplichtingen is voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
6.2 In de opdrachtbevestiging wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeen- komst omschreven binnen welke termijn de diensten geleverd zullen worden;
6.3 Indien opdrachtnemer de diensten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis. Opdrachtgever kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden;
6.4 De dienst wordt door opdrachtnemer naar eigen inzicht uitgevoerd, maar in elk geval naar behoren en met volledige inzet, inzicht en kennis. Opdrachtgever erkent dat Opdrachtgever geen enkele instructie bevoegdheid heeft ter zake van de door opdrachtnemer uit te voeren diensten;
6.5 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt;
6.6 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen;
6.7 Indien partijen zijn overeengekomen, dat de dienst in fasen zal worden uit- gevoerd door opdrachtnemer, kan opdrachtnemer de uitvoering van die onder- delen die tot een volgende fase behoren, opschorten, totdat de opdracht gever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;
6.8 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, overeenkomstig art. 7:751 BW. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de overeenkomst verrichten. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van opdrachtnemer;
6.9 Opdrachtnemer is niet gehouden om door opdrachtgever aangewezen derden werkzaamheden te laten verrichten;
6.10 Indien tijdens de uitvoering van de dienst blijkt, dat het voor de behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de dienst dienovereenkomstig aanpassen;
6.11 Wanneer partijen overeenkomen, dat de dienst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;
6.12 Wanneer de wijziging van de dienst of de aanvulling van de dienst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer opdrachtgever hierover van te voren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de dienst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. Opdrachtnemer zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

7 MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER
7.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de dienst, tijdig en in de door opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld;
7.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de dienst van belang kunnen zijn;
7.3 Tenzij uit de aard van de dienst dan wel overeenkomst anders voortvloeit is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaar- heid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn;
7.4 Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze informatie- dragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten;
7.5 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat opdrachtnemer, bij werkzaam- heden op locatie van opdrachtgever, wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke en/of gangbare) vereisten. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van geluids- en audioapparatuur, computer-, internet-, telefoon- en faxfaciliteiten, gereedschappen. Met betrekking tot de hiervoor gestelde faciliteiten is opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen, onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en (virus) controle procedures.
7.6 Tenzij uit de aard van de dienst dan wel overeenkomst anders voortvloeit zal opdrachtgever het door opdrachtnemer noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde opdrachtnemer in staat te stellen de werkzaam- heden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden besproken, overeengekomen en vastgelegd in de bevestiging van de dienst. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardig- heden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten;
7.7 De uit de vertraging in de uitvoering van de dienst voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van opdrachtgever.

8 HERROEPINGSRECHT
8.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke opdrachtgevers komt derhalve geen herroepingsrecht toe;
8.2 Opdrachtgever heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met opdrachtnemer binnen 14 kalenderdagen na bestelling van de dienst, maar maximaal 5 dagen voorafgaand aan de start van de dienst, zonder opgave van redenen kosteloos te ontbinden;
8.3 Opdrachtgever kan de overeenkomst ontbinden conform lid 2 van de in dit artikel gestelde termijn door een e-mail voor herroeping (digitaal) te zenden aan opdrachtnemer, of op andere ondubbelzinnige, schriftelijke wijze aan opdrachtnemer kenbaar te maken dat hij/zij van de afname van de dienst af ziet. Opdrachtnemer bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding;
8.4 Reeds door opdrachtgever (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan opdrachtgever op dezelfde wijze als dat opdracht- gever de bestelling van de dienst heeft betaald. Het herroepingsrecht geldt niet voor: overeenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: de uitvoering is gestart met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de opdrachtgever en de opdrachtgever heeft verklaard dat hij/zij zijn/haar herroepingsrecht verliest zodra de opdrachtnemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

9 INTELLECTUELE EIGENDOM
9.1 Alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde zaken, daaronder mede begrepen alle elektronische geluidsbestanden, masters, wav files, software, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen en andere door opdrachtnemer vervaardigde producten blijven het (intellectuele) eigendom van opdrachtnemer;
9.2 Pas nadat volledige betaling door opdrachtgever aan opdrachtnemer heeft plaatsgevonden, verkrijgt opdrachtgever uitsluitend een persoonlijk gebruiksrecht (licentie)en daarmee het recht om te releasen, op de door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever vervaardigde intellectuele eigendomsrechten. Indien opdrachtgever failleert voordat volledige betaling aan opdrachtnemer heeft plaatsgevonden, vervalt dit licentierecht. Voor het overige zal opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken, zolang opdrachtgever geen volledige betaling aan opdrachtnemer heeft verricht;
9.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit materialen te verwijderen of te wijzigen;
9.4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10 GEHEIMHOUDING
10.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de dienst c.q. overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers, alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de dienst c.q. de overeenkomst;
10.2 De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de dienst c.q. overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie;
10.3 Indien opdrachtgever bedrijfsgegevens van opdrachtnemer of anderszins met de dienst c.q. de overeenkomst betrokken gegevens bekend maakt, verbeurt opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EUR 750,00 (zevenhonderdenvijftig Euro).

11 AANSPRAKELIJKHEID
11.1 De bepalingen uit dit artikel zijn niet van toepassing indien opdrachtgever een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, in zoverre dat jegens die opdrachtgever de bepalingen omtrent aansprakelijkheid uit de wet gelden;
11.2 Opdrachtnemer zal zich inspannen de dienst zo zorgvuldig en duidelijk mogelijk te leveren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Opdrachtnemer kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van de geleverde dienst. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik en het resultaat van de dienst en de gevolgen van dit gebruik;
11.3 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de benodigde verzekeringen zijn afgesloten. Onder de verzekeringen van opdrachtnemer zijn opdrachtgever, diens gemachtigde en/of andere door opdrachtgever ingeschakelde derden niet gedekt;
11.4 De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdracht- nemer ter zake uitkeert, vermeerderd met het geldende eigen risico van opdrachtnemer. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet overgaat tot uitkering om redenen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen, dan zal de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zijn tot vergoeding van maxi- maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (incl. btw);
11.5 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbepalingen worden mede bedongen ten behoeve van de door opdrachtnemer voor de uitvoering van de dienst ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen;
11.6 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten;
11.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij opdrachtnemer meldt;
11.8 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden -waaronder begrepen de aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de dienst gebruikt worden- die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.
11.9 Partijen komen overeen dat artikel 6:271 van het Burgerlijk Wetboek en de uitwerking van het daar bepaalde in de volgende artikelen zijn uitgesloten.
11.10 Buiten de in lid 4 van dit artikel genoemde gevallen rust op opdrachtnemer jegens opdrachtgever geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer;
11.11 In geval van overmacht is opdrachtnemer niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij opdrachtgever ontstane schade. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie- infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in en uitvoer- belemmeringen waardoor uitvoering van de dienst redelijkerwijs niet van opdrachtgever kan worden gevergd, zal de uitvoering van de dienst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht- situatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

12 RECLAMES
12.1 Reclames met betrekking tot de verrichte dienst en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de bescheiden of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij/zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aam opdrachtnemer te worden gemaakt;
12.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft;
12.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden van de verrichte dienst of het geheel of gedeeltelijk niet (meer)uitvoeren van de dienst tegen restitutie naar evenredigheid van de door opdrachtgever reeds betaalde vergoeding.

13 WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
13.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen;
13.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging aan de opdrachtgever;
13.3 Indien opdrachtgever een wijziging van de algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst schriftelijk opzeggen;
13.4 Wijzigingen van ondergeschikt belang en wijzigingen vanwege een wets- wijziging kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande verplichting om ze vooraf bekend te maken. Deze wijzigingen geven ook geen recht tot opzeggen zoals beschreven in lid 3 van dit artikel;
13.5 Overdracht van de overeenkomst aan een derde is niet toegestaan dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. De toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden. Er mogen voorwaarden worden gesteld aan de overdracht.

14 OVERIGE BEPALINGEN
14.1 Voor zover de overeenkomst niet anders bepaald, vervallen vorderings- rechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van een (1) jaar van af het moment waarop zich een feit voordoet dat opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens opdrachtnemer kan aanwenden;
14.2 Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van opdrachtnemer zal de rechten en bevoegdheden van opdrachtnemer onder de onderhavige overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde of voorwaarden in de onderhavige overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan;
14.3 De bepalingen van de onderhavige overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de onderhavige overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden;
14.4 In het geval deze algemene voorwaarden en de onderhavige overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de onderhavige overeenkomst opgenomen voorwaarden;
14.5 Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van een oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

15 GESCHILLENREGELING: TOEPASSELIJK RECHT
15.1 De Overeenkomst wordt uitsluitend door Nederlands recht beheerst. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
15.2 Alle geschillen, welke tussen partijen ontstaan im verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst, inclusief die geschillen welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen met uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

click here for the terms and conditions in PDF format (dutch only).